Kezdőlap
https://adotanacsadotanfolyam.hu/

Részlet az adótanácsadó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Adótanácsadó
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: -
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: -
 
2.2. Szakmai előképzettség: 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő, 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő, 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő 
 
2.3. Előírt gyakorlat: 1 év (a szakmai előképzettséget követő 1 év)
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
 
2.8. Szintvizsga: -
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
   A  B  C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2512  Adótanácsadó, adószakértő  Adótanácsadó
3.1.3. 1210  Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)  Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3.1.4. 1411  Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője  Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3.1.5. 1419  Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője  Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3.1.6. 3652*  Adó- és illetékhivatali ügyintéző  Adó-szakelőadó
* Jellemzően felsőfokú végzettséggel nem rendelkező
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
 
Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet lát el.
 
Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:
-   a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,
-   a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,
-   a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,
-   a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,
-   a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése,
-   megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása,
-   adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,
-   feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
-   szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
-   felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-   ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat,
-   értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni,
-   alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat,
-   önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait,
-   tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről,
-   a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz,
-   ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről; munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét,
-   tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről,
-   értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat,
-   megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában,
-   felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat,
-   az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket; tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal,
-   költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét.
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
   A  B  C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 344 02  Államháztartási mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 344 03  Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 344 07  Vállalkozási mérlegképes könyvelő  szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 62 344 01  Okleveles adóellenőrzési szakértő  szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 62 344 02  Okleveles forgalmiadó-szakértő  szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 62 344 03  Okleveles jövedelemadó-szakértő  szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 62 344 04  Okleveles nemzetköziadó-szakértő  szakképesítés-ráépülés
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
   A  B
4.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma  megnevezése
4.3. 10766-12  Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
4.4. 10767-12  Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
4.5. 10768-12  Közvetlen adózási feladatok
4.6. 10769-12  Közvetett adózási feladatok
4.7. 10770-12  Egyéb adózási feladatok ellátása
4.8. 10771-12  Számviteli feladatok ellátása
4.9. 10772-12 Adótanácsadási tevékenység
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
   A  B  C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma  megnevezése  a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10766-12  Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok  szóbeli
5.2.4. 10767-12  Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás  írásbeli
5.2.5. 10768-12  Közvetlen adózási feladatok  írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10769-12  Közvetett adózási feladatok  írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10770-12  Egyéb adózási feladatok ellátása  írásbeli
5.2.8. 10771-12  Számviteli feladatok ellátása  írásbeli
5.2.9. 10772-12 Adótanácsadási tevékenység  szóbeli
 
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak az adott követelménymodul eredményes írásbeli vizsgatevékenysége után kezdhető meg. Amennyiben a vizsgázó az eredményes írásbeli vizsgatevékenység után nem teljesíti a szóbeli vizsgatevékenységen elvárt minimális teljesítményszázalékot, úgy 1 éven belül csak a sikertelen vizsgatevékenységet kell megismételnie.
 
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Elektronikus adóbevallás készítése. A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra. Az útmutató tartalmazza, hogy milyen módon kell a vizsgázók vizsgafeladatainak megoldásait rögzíteni.
A vizsgafeladat ismertetése: Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése adóbevallást kitöltő szoftver alkalmazásával. A feladat a Közvetlen adózási feladatok és a Közvetett adózási feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: -
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok
 
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
 
A vizsgafeladat ismertetése:
 
A szóbeli tételsor tartalmazza:
-   Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályainak számonkérése,
-   Közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények,
-   Közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 70%
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
A gyakorlati vizsgatevékenységet a szóbeli vizsgatevékenységgel együtt kell lebonyolítani.
A vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptár az irányadó.
 
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
 
5.5 A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
 
A gyakorlati vizsgatevékenységhez rendelt vizsgafeladat csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az elektronikus adóbevallás készítése feladatot hibátlanul teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység vizsgafeladata eredményes.
A szóbeli vizsgatevékenység vizsgafeladata csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az adózási feladatok kapcsolódó követelményeit az adózás rendjéből, a közvetlen adózáshoz kapcsolt feladatokat, a közvetett adózási feladatokat külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
 
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
 
90-100%jeles (5)
80-89%jó (4)
70-79%közepes (3)
60-69%elégséges (2)
0-59%elégtelen (1)
 
Amennyiben minden vizsgafeladat eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve, az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).
Sikertelen szakmai vizsga estén a teljes komplex szakmai vizsgát (a gyakorlatot és a szóbelit is) meg kell ismételni.
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

OKJ-s adótanácsadó tanfolyam Budapesten és országosan, OKJ-s adótanácsadó képzés Budapesten és országosan, OKJ-s adótanácsadó oktatás Budapesten és országosan, Hétvégi oktatás; Havi részletfizetés; A külföldi munkavállalást segítő Europass bizonyítvány...